.Smart web hosting

הצהרת נגישות

אנו מחוייבים הן ברמה החברתית והמוסרית והן ברמה החוקית לספק שירות הולם לכלל אזרחי מדינת ישראל לרבות אנשים עם מוגבלות בהתאם לחוקים ולתקנות נגישות.

התאמות נגישות בשירותי אינטרנט

באתר האינטרנט של החברה בכתובת  בוצעו התאמות נגישות בהתאם להוראות תקנה 35 בתקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות – התשע”ג 2013 ועדכונה מתאריך ה 26.10.2017.

ראוי לציין כי בשל אופיים הדינאמי של אתרי אינטרנט, דפדפנים, טכנולוגיות מסייעות לנגישות במערכות הפעלה ו/או במכשירי קצה שונים, ייתכן ובמקרים מסוימים לא תהייה תאימות מוחלטת עבור כל שילובי טכנולוגיות הסיוע, הדפדפנים ומכשירי הקצה. לפיכך, קיימת אפשרות של סטייה קלה מדרישות מסמך הנחיות WCAG 2.0 לרמה AA. לא כל סטייה מהתקן פירושה פגיעה ביכולתם של אנשים עם מוגבלות לגלוש באתר ו/או ביישום ו/או במסמך דיגיטלי.

התאמות נגישות

  • לצורך הנגשת האתר לבעלי מוגבלות, אלו הפעולות שנקטנו ואיפשרנו:
  • קוד היררכי, שימוש בתגיות סמנטיות, הגדרת אזורים במאפייני Aria.
  • התאמת האתר ל-Zoom המובנה של הדפדפן עד לרמה של 200%.
  • מעבר עכבר על אלמנטים ותמונות מציג הסבר קצר של התוכן (Alt).
  • שימוש בכפתור Tab מאפשר לנווט בין הכפתורים באתר.
  • כפתור נגישות מגביר את רמת הקונטרסט, ומחזק את ה-Outline סביב האלמנט שב-Focus.
  • מפת אתר.

ממונה נגישות

בשאלות הנוגעות לנגישות בשירותי אינטרנט, יש לפנות לחברה בכתובת הדוא”ל hello@entry.co.il


עודכן לאחרונה 8 בפברואר 2021