.Smart web hosting

תנאי שימוש בשירות

מסמך זה הינו הסכם מחייב בין חברת ענתבי פיתוח בע"מ ח.פ 515222206 (להלן: 'החברה')
לבין שוכר השירות (להלן: 'הלקוח')

הסכם זה מנוסח בלשון זכר, אך בכל מקום בו מדובר בלשון זכר הכוונה היא גם ללשון נקבה, רבים או לתאגידים. הלקוח מחוייב לאשר את ההסכם זה כתנאי בסיסי לקבלת שירות מהחברה. הזמנה או חידוש הזמנת השירות מהחברה תיחשב כאישור והסכמה מוחלטת של הלקוח להסכם זה.

הגדרות:

שירות: אחסון אתרי אינטרנט אשר נגישים לגלישה ע"י הקהל הרחב

גולשים: כלל משתמשי האינטרנט בעולם

תוכן, תכנים: כל סוג של מידע, קוד מחשב ו\או קובץ מכל סוג אשר יאוחסנו בחשבון הלקוח בשרתים, במסגרת השירות.

דמי מנוי: תשלום ע"ב חודשי או שנתי שהלקוח ישלם לחברה בגין השירות.

שרתים: מחשבי החברה או של קבלני המשנה שלה, אשר עליהם בין היתר יבוסס השירות שהלקוח מקבל.

תנאי ההסכם:

  1. מהות השירות הינו אחסון אתרי אינטרנט ציבוריים אשר נגישים לקהל הרחב.

  1. שינוי התנאים, תחולה: תנאי שימוש אלו חלים ויחולו על כל שימוש בשירות. הסכם זה ישונה ע"י החברה מעת לעת, וזאת בכתב בלבד, ויפורסם באתר האינטרנט של החברה בכתובת www.entry.co.il ו/או www.hostisrael.co.il, ויחול על הלקוח באופן אוטומטי עם חידוש השירות שהוזמן (בין אם ע"ב חודשי או שנתי). שום עיכוב בביצוע זכות או מניעה משימוש בזכות הנובעת מהסכם זה מצד החברה לא יחשב שינוי ההסכם ולא יחשב השתק.

  1. זמינות השירות ואחריות: החברה מתחייבת כי תעשה כמיטב יכולתה על מנת לשמור את השירות זמין ויציב בכל עת. עם זאת, אין החברה מתחייבת כי השירות ינתן כסדרו בלא הפסקות, ואיננה מתחייבת כי הוא יהיה חסין מפני גישה בלתי-מורשית, או יהיה מוגן מנזקים, פריצות ותקלות שונות, בחברה או אצל מי מספקיה. החברה לא תישא באחריות כלפי הלקוח או כלפי צדדים שלישיים, לא לנזקים ישירים ולא לנזקים עקיפים ו\או תוצאתיים, וללקוח לא תהיה כל טענה כלפי החברה במידה ויתרחש האמור לעיל.

  1. הגבלת אחריות: בהמשך לאמור בסעיף הקודם, ומבלי לגרוע ממנו, במידה והלקוח יבוא בכל זאת בתלונה בגין תקלה בשירות ואף יזכה בהליך משפטי בפיצוי למרות שהסעיף הקודם מבטל אחריות זו מכל וכל, הרי שגובה הפיצוי הכולל לא יעלה על סכום התמורה החודשית שהלקוח שילם לחברה בחודש בו אירע הנזק, ובכל מקרה הלקוח לא יהיה זכאי לפיצוי בגין נזק עקיף או תוצאתי.

  1. דמי מנוי: החברה תגבה דמי מנוי ע"ב חודשי או שנתי בגין אספקת השירות. גובה דמי המנוי יהיו בהתאם לנכתב במסמך הזמנת השירות. הלקוח לא יהיה זכאי להחזרים בגין תשלומים שביצע. כל עוד דמי המנוי לא שולמו בפועל, בין ברכישה ובין בחידוש השירות, החברה תהיה רשאית להפסיק את השירות (כולו או חלקו) באופן מיידי וללא כל התרעה או הודעה, עפ"י שיקול דעתה.

  1. המחאת זכויות: החברה תהיה רשאית להעביר את התחייבויותיה וזכויותיה על פי הסכם זה לכל צד שלישי, בהודעה מראש של 30 ימים, וזאת ללא צורך בקבלת הסכמה מהלקוח. החברה תהיה רשאית אף לספק את השירות, כולו או חלקו, באמצעות קבלני-משנה. הלקוח לא יהיה רשאי להעביר את זכויותיו על-פי הסכם זה, אלא בהסכמה כתובה ומפורשת של החברה.

  1. זכויות יוצרים: הלקוח אחראי בלעדית לתכנים שיפורסמו באתר במסגרת השירות ומצהיר כי הינו בעל מלוא זכויות היוצרים בהם וכי אינם פוגעים בזכויות של צד שלישי כלשהוא.

  1. שימוש בלתי חוקי: הלקוח מתחייב שלא לעשות שימוש בלתי חוקי בשירות, וכן שלא להישתמש בשירות לצורך פרסום או אחסון תוכן בלתי חוקי, תוכן פוגעני, תוכן המכיל תמונות עירום, תוכן בעל אופי מיני ישיר או מרומז, תוכן המציע שרותי זנות, ליווי או אירוח, תוכן דיבתי, תוכן גזעני, תוכן שאינו חוקי, ייעוץ השקעות, ייעוץ פנסיוני, ייעוץ בקרנות נאמנות, ייעוץ פיננסי כלשהו או מהווה מידע פנים או תוכן הפוגע ברגשות הציבור בכל צורה שהיא.

  1. אבטחה: הלקוח לא יפר או ינסה להפר את מערכות ההגנה של חוות השרתים ו\או של השרתים ו\או של השירות. הלקוח לא יגש או ינסה לגשת לאזורים אסורים, לא ישתמש במערכות לסריקת מערכות ונתונים ולא יבצע הונאות אינטרנט מכל סוג כלשהו. הלקוח יאבטח את התכנים שלו בצורה מיטבית, ויעשה כל שביכולתו למנוע פריצה לתכנים שלו ופריצה ללקוחות החברה האחרים דרך התכנים שלו. במידה והלקוח יזהה פריצה או ניסיון פריצה לתכנים שלו או לשרתים, יודיע על כך לחברה באופן מיידי. כמו-כן הלקוח מתחייב לעשות כל שביכולתו ע"מ שלא להפר את יציבות השירות והשרתים.

  1. משאבי מערכת: במידה והלקוח יבצע שימוש חורג מנפח התעבורה החודשית שהוקצאתה לו כחלק מהשירות, הלקוח ישא בעלות של 5 ש"ח בתוספת מע"מ עבור כל גיגה תעבורה חורג. כמו-כן הלקוח יוכל לעשות במסגרת השירות שימוש בעד 10% ממשאבי כוח העיבוד, הזיכרון ורוחב הפס של השרתים, ובמידה ויחרוג ממשאבים אלו – יהיה עליו להקטין את צריכת המשאבים מיידית או לישוא בעלות חריגה כפי הצעת מחיר שתועבר אליו לפי העיניין. במידה וצריכת המשאבים תתנפח באופן חריג ולא תוקטן באופן מיידי ע"י הלקוח, החברה תורשה להצר או לסגור את השירות באופן מיידי, עפ"י שיקול דעתה הבלעדי. מערכות המדידה של החברה יחשבו אמינות לחלוטין והלקוח לא יוכל לחלוק על הנתונים שהמערכות מציגות.

  1. וירוסים: הלקוח מתחייב שלא להשתמש ולא לאחסן תוכנה, קוד או יישום המכיל נגיף מחשב ("וירוס"), לרבות "תולעים", ו"סוסים טרויאנים", נוזקות למיניהן, וכיו"ב.

  1. הפצת אימיילים: הלקוח לא ישתמש בשירות להפצה המונית של הודעות דואר אלקטרוני כלל. לעיניין זה הפצה המונית תחשב מעל ל-500 הודעות בחודש.

  1. תמיכה טכנית תינתן בימים ראשון עד חמישי, למעט ערבי חג, ימי חג וימי שבתון, וזאת בין השעות 10 בבוקר ל-6 בערב. החברה רשאית להשהות את שרותי התמיכה לתקופות קצובות בהתאם לצרכיה, ובמידת האפשר תפרסם הודעה על כך באתר האינטרנט שלה.

  1. שיפוי: הלקוח ישפה את החברה על כל נזק ישיר או עקיף שייגרם לה בעקבות הפרת הסכם זה מצד הלקוח, לרבות אובדן-רווח, וכל עלות משפטית, לרבות עלויות התדיינויות משפטיות.

  1. סגירת השירות: במידה והלקוח יפר אי אילו מסעיפי הסכם זה, לחברה הזכות לשלול ממנו את זכות ויכולת השימוש בשירות, באופן מיידי וללא כל התרעה או הודעה.

  1. גיבויים: החברה תבצע גיבויים שוטפים המיועדים לצרכיה הפנימיים בלבד. לפיכך על הלקוח לשמור גיבוי מעודכן של כל התכנים שלו, ולא תהיה לו כל טענה כלפי החברה בכל מקרה של אובדן מידע, בין שנגרם ע"י הלקוח או החברה ובין שנגרם כתוצאה מקריסה, פריצה, או כל סוג של תקלה שגרמה לאובדן של התכנים של הלקוח.

  1. טיב השירות ואחריות: השירות ניתן כמות שהוא (as is). הלקוח מסכים כי השירות, על יתרונותיו ומגבלותיו, מתאים לו, ולא תהיה לו כל טענה בעיניין התאמת השירות לצרכיו. השימוש בשירות נעשה על אחריותו המלאה של הלקוח.

  1. שם מתחם (דומיין) והפנייתו: רכישה, חידוש וניהול של שם המתחם תהיה באחריות ועל-חשבון הלקוח. הלקוח יפנה את שם המתחם במלואו לשרתי ה-DNS של החברה. במידה והלקוח יבחר להפנות רק A Record, לא תהיה לו טענה בגין אי-זמינות השירות כתוצאה משינוי כתובת ה-IP של השרת. החברה תודיע ללקוח לפחות 3 ימים מראש על שינוי צפוי בכתובת ה-IP של השרת, והטיפול בעידכון הדומיין יהיה באחריות הלקוח.

  1. העברת מידע לרשויות מוסמכות: החברה תעביר, לפי שיקול דעתה הבלעדי, כל מידע, לרבות כתובת מייל, כתובת IP וכל מידע מזהה אחר לידי הרשויות המוסמכות באם:

   1. נעשה שימוש בשירות לשם ביצוע או כוונה לבצע מעשה בלתי חוקי או הנוגד את תנאי השימוש;
   2. יש בשימוש בשירות משום פגיעה או כוונה לפגוע בחברה ו\או ברכוש החברה ו\או בצד שלישי כלשהו;
   3. במקרי חירום שבהם נשקפת סכנת חיים ברורה ומיידית;
   4. כנדרש על פי החוק או צו בית משפט;
   5. שימוש בלתי ראוי;

   בכל מקרה של הפרת תנאי השימוש, הלקוח נותן בזאת ייפוי כח בלתי חוזר למפעילים לפנות לבעל רישיון הבזק אליו מנוי המשתמש לקבלת פרטיו על מנת לנהל תובענה אזרחית או חקירה פלילית כנגדו.

  1. סמכות שיפוט: על הסכם זה יחולו דיני מדינת ישראל בלבד. כל סכסוך הקשור להסכם זה אשר אינו עולה על סכום של 50,000 ש"ח, או שלא ניתן לכימות בכסף, יובא לבוררות בפני בורר הבקי בתחום המשפט, הסחר האלקטרוני והאינטרנט ומוסכם על ידי הצדדים. בהעדר הסכמה לגבי זהות הבורר, ימנה יושב ראש לשכת עורכי הדין בורר. הבורר יהיה כפוף לדין המהותי ולדיני הראיות, אך לא לסדרי הדין האזרחיים. הבורר יהיה מוסמך לזמן עדים ולהוציא צווים וינמק את פסקו. הבורר יקבל את שכרו בשווה משני הצדדים לסכסוך. סעיף זה מהווה הסכם בוררות בין הצדדים לפי הוראות חוק הבוררות. סכסוכים אשר הסכום שבמחלוקת עולה 50,000 ש"ח יובאו בפני בית המשפט במחוזות תל-אביב והמרכז. תדפיס או פלט ממחשבי החברה יהיו ראיה לאמיתות תוכנם בכל ישוב מחלוקת בין הצדדים ובכל הליך בפני ערכאה שיפוטית, מנהלית או אחרת.

 

עידכון אחרון: 25/05/2011

עידכון 24/08/2014 – נוסף סעיף 18 "שם מתחם (דומיין) והפנייתו"